Aktualności

Bezpečně s NOARKEM

Podróżuj bezpiecznie z NOARKIEM

Zasady i reguły promocji „Podróżuj bezpiecznie z NOARKIEM“:

 • Biorąc udział w promocji uczestnik przyjmuje ogólne zasady i wszelkie obowiązujące przepisy szczególne.
 • Promocja - "Podróżuj bezpiecznie z NOARKIEM" jest przeznaczona dla klientów końcowych, którzy kupują produkty oznakowane marką NOARK w Polsce, w hurtowniach, gdzie obowiązuje promocja.
 • Zasady promocji mogą ulec zmianie wyłącznie poprzez pisemne zawiadomienie podłączone do tego dokumentu.
 • Koordynatorem promocji jest hurtownia, która wyraża zgodę na jej wdrożenie i i udostępni przestrzeń sprzedażową pod przygotowane ulotki i plakaty, w celu podkreślenia charakteru promocji.
 • Kupując produkty NOARK w minimalnej kwocie zakupu 500 PLN netto kupujący otrzyma uchwyt na telefon. Kupując produkty NOARK w minimalnej kwocie zakupu 1500 PLN netto kupujący otrzyma uchwyt rowerowy. Kupując produkty NOARK w minimalnej kwocie zakupu 3000 PLN netto kupujący otrzyma alkomat.
 • Uczestnik promocji może otrzymać różnego rodzaju nagrody w terminie do 30 czerwca 2015 lub do wyczerpania zapasów. Nagrody zostaną dostarczone do dnia 31 lipca w 2015 roku.
 • W przypadku, gdy zabraknie jednej z nagród przed upływem terminu końcowego promocji, dana nagroda może być zastąpiona inną. Jeśli wszystkie nagrody zostaną wyczerpane, promocja zostanie zakończona.
 • Promocja nie dotyczy pracowników firmy NOARK i członków ich rodzin.
 • NOARK zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwisk i zdjęć odbiorców nagród do oceny promocji, a także do działań promocyjnych NOARK lub hurtowni.
 • NOARK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie w promocji.
 • Uczestnikiem promocji może być tylko osoba, która ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce, i podała takie informacje jak imię i nazwisko, adres e-mail, kontakt telefoniczny, numer identyfikacyjny firmy i adres firmy.
 • Każdy uczestnik promocji może zgłosić tylko jeden numer rejestracyjny firmy i nie może ubiegać się dodatkowe nagrody kupując za wartość większą niż 6000 PLN netto.
 • Biorąc udział w promocji, uczestnik daję jednoznaczną i bezwarunkową zgodę na publikowanie imienia i nazwiska, zdjęcia uczestnika i wszystko to bez zastrzeżeń o dodatkowe wynagrodzenie.
 • Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany z udziału w promocji przez firmę NOARK w przypadku, gdy:
 • Uczestnik dostarczył nieprawdziwe informacje dotyczące jego osoby,
 • Uczestnik niszczy dobry wizerunek firmy NOARK,
 • Uczestnik nadużywa mechanizm i osiąga dodatkowe korzyści z udziału w promocji lub w inny sposób narusza przepisy.
 • Korzystanie z więcej niż jednego numeru identyfikacyjnego firmy przez tą samą osobę jest również traktowane jako naruszenie przepisów.
 • Nagroda zostanie dostarczona uczestnikowi po upływie terminu promocji. Inżynier Sprzedaży NOARK Electric będzie obecny podczas wręczania nagrody.
 • Żadna z nagród nie może być wypłacona w postaci gotówki lub wymieniona na inny sposób odszkodowania. Otrzymanie nagrody nie może być egzekwowane na drodze sądowej.
 • Ostateczna decyzja w możliwych spornych sytuacjach zawsze należy do firmy NOARK.
 • Firma NOARK nie jest odpowiedzialna za opóźnienia dostawy nagrody z powodu podania nieprawidłowych danych.
 • Nagroda nie będzie dostarczona do uczestnika w przypadku, gdy:
 • Nagroda została nabyta z naruszeniem dobrego wizerunku firmy NOARK.
 • Nagrody została uzyskana w wyniku błędu lub usterki technicznej systemu.
 • Nagroda jest podłączona do transakcji, która została anulowana z jakiegokolwiek powodu lub która została zwrócona.
 • Firma NOARK ma prawo zwrócić się do uczestnika, aby udowodnił swoje roszczenie do nagrody poprzez dostarczanie faktury zakupowej przed wręczeniem nagrody.
 • Po otrzymaniu nagrody uczestnik potwierdza swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Wszystko to przez okres 5 lat od terminu promocji.
 • Biorąc udział w promocji uczestnik zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych i promocyjnych  pocztą elektroniczną.
 • Uczestnik jest świadom, że jego zgoda na otrzymywanie informacji handlowych i promocyjnych pocztą elektroniczną do celów marketingowych może być wycofana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do NOARK.
 • Firma NOARK nie ponosi odpowiedzialności za jakość otrzymanej nagrody.
 • Złożenie reklamacji możliwe jest tylko poprzez firmę NOARK, która złoży reklamację do sprzedawcy.

 

 

Bezpečně s NOARKEM